Organizacja

Struktura organizacyjna

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie jest publiczną placówką oświaty dorosłych, która została powołana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXI/658/2004 z dnia 27 maja 2004

W SKŁAD CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 5 WCHODZĄ:

 • Szkoła Podstawowa nr 224 dla Dorosłych
 • CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych

Organami Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 są 

 1. Dyrektor Centrum
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Słuchaczy 
 1. Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej i zaocznej. 
 2. Treści nauczania oraz wiadomości i umiejętności, a także zalecane warunki i sposoby ich realizacji określa rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie a także realizowane przez poszczególnych nauczycieli programy nauczania.
 3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania.
 4. Poszczególne zajęcia edukacyjne w szkołach wchodzących w skład Centrum oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację określa szkolny plan nauczania.
 5. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym (semestrze) określa arkusz organizacji Centrum, opracowany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz opinii związków zawodowych, a następnie zatwierdza go organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku.

Ostania aktualizacja - 18 maja 2021 16:25

© cleanscripts.com | All rights reserved