Deklaracja Dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie – otwórz w nowej karcie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Janusz Kuszmierek, jkuszmierek@cku.waw.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 818-70-21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich – otwórz w nowej karcie

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Mińskiej 1/5
Dojścia piesze są od ulic: Grochowska, Mińska, Lubelska, Bliska
Najbliższa stacja PKP Dworzec Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości ok.800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych.
Przejścia dla pieszych od ul. Grochowskiej posiada sygnalizację dźwiękową.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 290 m Lubelska 03 w kierunku Gocławia
(3, 6, 26, 22) i Lubelska 04 w kierunku Warszawy Wileńska i Centrum (3, 6, 26, 22)
Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Lubelska 02, Bliska 02 – autobus 135 w kierunku PKP Olsztynka Grochowska, autobus 125 w kierunku Międzylesia
 • Bliska01, Lubelska 01 – autobus 135 – ( w kierunku metra Stadion Narodowy, Warszawa Wileńska) oraz autobus 125 w kierunku metra Stadion Narodowy)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed wejściem do szkoły.

Wejście do budynku

Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Mińskiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, do drzwi prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami). Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta ( sekretariat) jest po schodach. Pracownik sekretariatu schodzi do osoby z niepełnosprawnościami.

 • W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 • W budynku jest dostępna pętla indukcyjna.
 • W lokalu nie ma wind.
 • W budynku nie ma WC dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 • Brak windy do celów ewakuacyjnych.
 • Budynek został zbudowany w 1958 r., posiada bariery architektoniczne.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.


Ostania aktualizacja - 6 czerwca 2021 13:12

© cleanscripts.com | All rights reserved